Design a site like this with WordPress.com
شروع کنید

SSH در مقابل VPN: کدام یک ایمن تر است؟

هنگامی که دیتا از دستگاه شما خارج می شود، مسیرهای طولانی و خطرناکی را به سمت مقصد خود طی می کند. با این حال، راه هایی برای محافظت از این داده ها طی مسی وجود دارد. امروز دو مورد از آنها یعنی SSH و VPN را بررسی می کنیم.